Potrebujete poradiť ?
  +420 774 564 236
Slovenčina   Čeština   Maďarčina
  Vážení zákazníci, z technických dôvodov bude do 31.5.2024 naša kancelária uzavretá. Vaše objednávky budeme rozosielať 3.6.2024. Za prípadné komplikácie sa veľmi ospravedlňujeme.
Nie ste prihlásený
Meno:
Heslo:
Prihlásiť sa
Nová registrácia
Zabudnuté heslo
  
Napríklad 5V 2A alebo 12V 6W ...

Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok upravuje podmienky a postup pri vybavovaní reklamačných nárokov uplatnených kupujúcim na dodaný tovar predávajúcim na základe jednotlivých kúpnych zmlúv.

1. Reklamácia chybného tovaru

1.1Predávajúci prijme k reklamácii len tovar v záručnej lehote a v súlade so záručnými podmienkami danými výrobcom tovaru.
1.2Predávajúci prijme k reklamácii tovar zakúpený od predávajúceho kupujúcim.
1.3Tovar zaslaný na reklamáciu musí spĺňať tieto podmienky:
Nesmie vykazovať známky mechanického poškodenia
Musí byť zaslaný v obale zvyčajne používanom na balenie daného typu tovaru (z dôvodu ochrany pri preprave)
Na tovar sú prípustné len originálne nálepky výrobcu

Pri nesplnení niektorých z vyššie uvedených podmienok nebude tovar prijatý k reklamácii a bude vrátený späť kupujúcemu na jeho náklady.

1.4Kupujúci doručí predávajúcemu chybný tovar na vlastné náklady vrátane príslušenstva, pokiaľ nie je stanovené inak. Ku každému kusu chybného tovaru musí byť priložený sprievodný list chybného tovaru. Vo vnútri každého kartónu musí byť zoznam obsiahnutého tovaru (baliaci list), ktorý obsahuje nasledujúce údaje:
Výrazné označenie „REKLAMÁCIA“
Číslo reklamácie, ak bolo pridelené
Obchodné meno a adresa kupujúceho
Adresu reklamačného oddelenia predávajúceho
Popis závady

Súčasná adresa reklamačného oddelenia je:  SCAV - Pavel Brázda, Labská 221/1, Brno - Starý Lískovec, 625 00, Česká republika


2. Reklamácia chybného tovaru

2.1V prípade, že kupujúci reklamuje chyby tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných záručných podmienok, vykoná predávajúci odstránenie chyby formou opravy, prípadne výmeny chybného dielu alebo zariadenia za bezchybné, a to v lehote do 30 dní od doručenia chybného tovaru. Predávajúci si vyhradzuje právo túto lehotu primerane upraviť. Predávajúci je oprávnený dodať výmenou za chybný tovar iný tovar, plne funkčne kompatibilný, ale minimálne rovnakých alebo lepších technických parametrov. V prípade, že oprava chybného tovaru alebo jeho výmena nie je možná, je predávajúci oprávnený k zrušeniu zmluvy vystavením kupujúcemu dobropisu vo výške aktuálnej ceny tovaru v deň prijatia reklamácie. Touto aktuálnou cenou sa rozumie cena zhodného tovaru v deň prijatia reklamácie či cena tovaru porovnateľných technických parametrov, ako tovar reklamovaného. Voľba ohľadne spôsobu vybavenia reklamácie podľa tohto odseku náleží predávajúcemu.
2.2Pokiaľ predávajúci zistí (testovaním), že reklamovaný výrobok nie je chybný alebo nespĺňa kritéria výrobcu pre záručnú reklamáciu, považuje sa reklamácia za neoprávnenú a reklamovaný výrobok bude kupujúcemu vrátený. Predávajúci si vo vzťahu ku kupujúcemu vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.

3. Osobné prevzatie tovaru

3.1Kupujúci je povinný skontrolovať stav dodávky pri osobnom prevzatí na sklade predávajúceho, a to kontrolou vecného obsahu dodávky s dodacím listom vrátane sériových čísel (ak uvedená) a tiež kontrolu vzhľadu tovaru. V prípade rozdielu medzi dodacím listom a vydaným tovarom alebo v prípade poškodenia tovaru, je príjemca povinný dodávku ihneď reklamovať a celú ju odmietnuť. Dodatočná reklamácia na chyby v dodávke a poškodenie tovaru nie je možná.

4. Poškodenie alebo strata tovaru pri preprave

4.1Príjemca tovaru je povinný skontrolovať zásielku podľa prepravného (dodacieho) listu, správnosť uvedených údajov o množstve, ďalej neporušenosť originálneho obalu alebo originálnej polepovacej pásky odosielateľa, znateľné poškodenie obalu zásielky, viditeľnú čiastočnú stratu, a to všetko pred podpisom o prevzatí. V prípade výskytu týchto závad je príjemca povinný uviesť nezrovnalosti na prepravný list dopravcu alebo ihneď spísať „Zápis o škode“. Ďalšia manipulácia s poškodenou zásielkou musí byť vykonaná v súlade s pokynmi zasielateľa.
4.2Ak nie je poškodenie alebo čiastočná strata zásielky zjavná pri jej odovzdaní, je príjemca zásielky povinný oznámiť odosielateľovi a dopravcovi vznik škody bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 3 pracovných dní odo dňa doručenia zásielky. Nasledujúci pracovný deň po oznámení vzniku škody spíše zástupca dopravcu s príjemcom Zápis o škode. Po obdržaní zápisu je príjemca povinný uplatňovať reklamáciu osobne alebo e-mailom.

5. Nekompletný tovar

5.1V prípade zistenia nesúladu s balíkovou súpiskou alebo dodacím listom a vecným obsahom zásielky je príjemca povinný uplatňovať reklamáciu v termíne do 2 pracovných dní od prevzatia zásielky.

6. Záruku na software poskytujeme v rozsahu všeobecne platných predpisov

U software sa záruka vzťahuje výhradne na fyzickú nečitateľnosť médií prípadne na fyzickej vady dodanej dokumentácie. Odstránenie ochranných prvkov (pečate atp.) Alebo obdržaní licenčných čísel e-mailom sa kupujúci stáva oprávneným licenčným užívateľom produktu a software už nemožno vrátiť predávajúcemu.

Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené neodborným použitím, mechanickým poškodením alebo opotrebením.

Počítačové programy nie je možné vrátiť v takzvanej ochrannej lehote ako napriklad tovar z elektronických obchodov. Od zmluvy odstúpiť bez udania dôvodu nemožno (nemôžete tak vyžiť 14 denné lehotu na vrátenie peňazí). Dodávateľ sa tak chránia pred prípadným zneužitím či kopírovaním.


Platnosť od 1.1.2010