Potrebujete poradiť ?
  +420 774 564 236
Slovenčina   Čeština   Maďarčina
Nie ste prihlásený
Meno:
Heslo:
Prihlásiť sa
Nová registrácia
Zabudnuté heslo
  
Napríklad 5V 2A alebo 12V 6W ...

Záručné podmienky

Tieto záručné podmienky a a reklamačný poriadok upravujú podmienky a rozsah záruky poskytovanej predávajúcim na tovar dodávaný kupujúcemu na základe jednotlivých kúpnych zmlúv, ako aj postup pri vybavovaní reklamačných nárokov uplatnených kupujúcim na dodaný tovar.
Záručné podmienky a reklamačný poriadok sú neoddeliteľnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim za podmienok dohodnutých v rámcovej zmluve o dealerskom predaji. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sú platné a záväzné, ak v kúpnej zmluve či v dodatku k týmto zmluvám či inej písomnej dohode nebude stranami dohodnuté inak.

1. Záručná doba

a.Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku za akosť tovaru v dĺžke minimálne 24 mesiacov, pokiaľ zo záručného listu, výdajky k tovaru, dodacieho listu, prípadne iného dokladu k tovaru nevyplýva odlišná dĺžka záručnej doby poskytovaná predávajúcim.
b.Zárukou za akosť preberá predávajúci záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý pre použitie k obvyklému, prípadne dohodnutému účelu a že si zachová obvyklé, prípadne dohovorené vlastnosti.

2. Podmienky poskytovania záruk

a.Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar či služba v okamihu ich prevzatia kupujúcim.
b.Ak nejde o tovar deklarovaný pri predaji ako tovar použitý, zodpovedá predávajúci za vady ďalej uvedené, ktoré sa prejavia v záručnej dobe.
c.Na použitý tovar poskytuje predávajúci záruku v rozsahu špecifikovanom v záručnom alebo dodacom liste, či inom doklade.
d.Záruka sa vzťahuje na chyby materiálu, funkčné vady, alebo vady vzniknuté pri výrobe, montáži alebo inštalácii tovaru, vykonanej predávajúcim.
e.Podmienkou uplatnenia práv zo zodpovednosti za vady je vykonávanie pravidelnej bežnej užívateľskej údržby zariadenia v súlade s užívateľskou príručkou.
f.Záruka sa nevzťahuje na chyby vzniknuté zlou obsluhou, neodborným, alebo neprimeraným zaobchádzaním, použitím a inštaláciou, ktoré sú v rozpore s užívateľskou príručkou (U špeciálnych komponentov môže byť iba v anglickom jazyku) alebo poškodením elektrostatickým výbojom. Záruka sa tiež nevzťahuje na poškodenie zariadenia nadmerným mechanickým opotrebením.
g.Záruka sa nevzťahuje na prípady nefunkčnosti pôvodného, výrobcom inštalovaného software, spôsobené zásahom kupujúceho alebo tretej osoby do nastavenia inštalovaného softvéru.
h.Záruka sa tiež nevzťahuje na vady vzniknuté použitím nesprávneho alebo chybného programového vybavenia, nesprávneho či nevhodného spotrebného materiálu, ani na prípadné škody v dôsledku toho vzniknuté.
i.Zariadenia pre ukladanie dát sú technické zariadenia, ktorých poruchovosť je objektívnym javom a má stochastický charakter. Predávajúci nezodpovedá za škody spôsobené stratou dát vzniknuté v dôsledku poruchy zariadenia určeného pre ukladanie dát.
j.Predávajúci takisto nezodpovedá za prípadnú stratu, poškodenie či zneužitie dát, ktoré sú uložené na zariadeniach pre ukladanie dát v počítačovom systéme. Pri odovzdaní systému, servera či notebooku na opravu, je povinnosťou kupujúceho zabezpečiť si vytvorenie zodpovedajúcej zálohy potrebných dát a zabrániť ich možnému zneužitiu.
k.Predávajúci negarantuje plnú kompatibilitu predaných súčastí počítača s inými, predávajúcim neschválenými, komponenty, ani s aplikáciami, ktorých funkčnosť nebola kupujúcim výslovne požadovaná v písomnej objednávke.
l.Predávajúci negarantuje plnú funkčnosť aplikačného softwaru vo verziách, ktoré nie sú vhodné (nie sú vytvorené) pre objednaný operačný systém. Za prípadné problémy spôsobené obmedzenou funkčnosťou aplikácií, ktoré túto podmienku nespĺňajú, nepreberá predávajúci žiadnu zodpovednosť.
m.Záruka sa nevzťahuje na vady vzniknuté v dôsledku živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných vplyvov alebo iných vonkajších udalostí a škody na tovare alebo na vady spôsobené pri prevádzke za extrémne neobvyklých podmienok.
n.Záruka zaniká v prípade neoprávneného zásahu do tovaru inou osobou ako predávajúcim alebo osobou, ktorá bola k tomuto zásahu predávajúcim výslovne poverená.
o.Zhora uvedené podmienky poskytovania záruk je kupujúci povinný premietnuť do svojho zmluvného vzťahu voči svojim zákazníkom. Pokiaľ je súčasťou tovaru dodaného predávajúcim kupujúcemu originálny záručný list výrobcu alebo distribútora daného tovaru, potom je kupujúci povinný rešpektovať pokyny uvedené na danom záručnom liste daného tovaru.

Pokiaľ podľa daného originálneho záručného listu, vykonáva reklamáciu daného tovaru zmluvný partner predávajúceho, potom prebieha reklamácia daného tovaru podľa podmienok zmluvného partnera a v súlade s platným právnym poriadkom. Kupujúci sa zaväzuje dané podmienky rešpektovať.


Platnosť od 1.1.2010